Przeworsk, styczeń 2019r. 

Ogólne Warunki Sprzedaży i Usług Gwarancyjnych

obowiązujących w przedsiębiorstwie BF PRO Fitness Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Przeworsku, ul. Lubomirskich 1E, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000319767, REGON 650896237 , NIP; 794-15-32-738


DEFINICJE

§1. Definicje wprowadzone do treści niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Usług Gwarancji (zwanych dalej Warunkami) oznaczają:

1) Sprzedawca – BF PRO Fitness Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Przeworsku, ul. Lubomirskich 1E, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000319767, REGON 650896237 , NIP; 794-15-32-738.

2) Kupujący – wskazana w Zamówieniu osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą̨.

3) Towar – towary lub usługi będące przedmiotem sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, na podstawie niniejszych Warunków 

4) Zamówienie – oświadczenie zakupu Towaru składane Sprzedawcy przez Kupującego.

5) Oferta – oświadczenie Sprzedawcy, przekazane Kupującemu, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

6) Siła wyższa - zewnętrzne wobec Strony, pozostające poza jej kontrolą i niezależne od niej zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym i wyjątkowym, którego Strona ta nie mogła przewidzieć ani mu zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności, w szczególności zaś zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wichury o nadzwyczajnej sile, trąby powietrzne, trzęsienia ziemi, wyjątkowo intensywne i długotrwałe ulewy, jak też wojny, powstania, rewolucja, zamieszki, ataki terrorystyczne.

7) Strony – Sprzedawca oraz Kupujący.

8) Umowa – umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na podstawie Oferty oraz Zamówienia z zachowaniem Warunków.

 

§ 2. Niniejsze Warunki dotyczą umów zawartych pomiędzy Stronami, których miejsce wykonania znajdować się będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

W przypadku, gdy miejsce wykonania Umowy na podstawie niniejszych Warunków, będzie poza granicami Polski, wówczas Warunki niniejsze znajdą zastosowanie w zakresie nie ograniczonym bądź wyłączonym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 3. Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich umów sprzedaży Towaru, zawieranych przez Strony, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub odrębne pisemne uzgodnienie Stron nie stanowią inaczej. 

§ 4. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, dotyczy wyraźnie określonej części Warunków i w żadnym przypadku nie powoduje nieważności lub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków. 

§ 5. Kupujący, który kieruje Zamówienie do Sprzedawcy, wyraża tym samym zgodę na niniejsze Warunki akceptując je bez zastrzeżeń.  

§ 6. Niniejsze Warunki znajdują zastosowanie do wszystkich umów zawieranych w przyszłości przez Strony.

§ 7. Kosztorysy, oferty, szkice, plany, wzory i inne dokumenty zostają przekazane tylko i wyłącznie w celu zawarcia Umowy oraz dla celów ewentualnej jej realizacji. Wszelkie prawa własności i prawa autorskie do wymienionych dokumentów są zastrzeżone przez Sprzedawcę. Nie mogą być one udostępniane osobom trzecim bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie i muszą zostać zwrócone lub zniszczone niezwłocznie na każde żądanie Sprzedawcy. Umowa nie stanowi aktu udzielenia licencji dla Kupującego w jakimkolwiek zakresie chyba że strony inaczej postanowią na piśmie pod rygorem nieważności.  


ZAWARCIE UMOWY 

§ 1. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę albo przez dostarczenie zamówionego Towaru. Samo złożenie Zamówienia przez Kupującego nie jest wiążące dla Sprzedawcy, a brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę nie może być uznane za milczące przyjęcie (akcept) do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. 

§ 2. Zamówienie może zostać złożone przez Kupującego drogą elektroniczną, pisemnie lub osobiście. W przypadku zamawiania drogą elektroniczną dopuszcza się składanie Zamówień na adres e-mailowy Sprzedawcy wskazany w treści Oferty. Zamówienia pisemne można składać za pomocą firmy kurierskiej lub przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru. 

§ 3. Zamówienie powinno zawierać wszystkie niezbędne dane do przeprowadzenia prawidłowej jego realizacji, a w szczególności: dane identyfikacyjne Kupującego; firma pod którą Kupujący prowadzi działalność, dokładny adres, NIP oraz numer i miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego sądu rejestrowego, numer Oferty lub dokładną specyfikację zamawianego Towaru, miejsce i warunki dostarczenia Towaru, ewentualny harmonogram dostawy, adres dostarczenia oryginału faktury jeżeli jest inny niż siedziba Kupującego.  Kupujący będzie informował na piśmie Sprzedawcę o każdej zmianie danych wskazanych w zdaniu poprzednim. 

§ 4. Po doręczeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdzi drogą elektroniczną jego otrzymanie na e mail wskazany przez Kupującego w treści Zamówienia. Powyższe potwierdzenie nie oznacza potwierdzenia przyjęcia przedłożonych przez Kupującego warunków realizacji Zamówienia jeżeli są one sprzeczne z Ofertą lub Warunkami. Ostateczne warunki realizacji Zamówienia są potwierdzane przez Sprzedawcę odrębnym dokumentem lub stosowną adnotacją na treści Zamówienia opatrzoną datą i podpisem upoważnionego pracownika Sprzedawcy i jego imienną pieczątką. 

 § 5. Zmiana warunków realizacji Zamówienia na wniosek Kupującego może mieć wpływ na zmianę daty dostarczenia oraz ceny Towaru.


TERNINY REALIZACJI

§ 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Warunków, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia. Odstąpienie jest skuteczne za zapłatą odstępnego pokrywającego szkodę Sprzedawcy powstałej w wyniku odstąpienia od Umowy.

§ 2. Odstąpienie od Umowy przez Kupującego wskutek zwłoki Sprzedawcy w dostawie o więcej niż  cztery tygodnie nie skutkuje koniecznością zapłaty odstępnego.

§ 3. W przypadku wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa w § 1, Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia należności za uprzednio wykonane przez Sprzedawcę świadczenia oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę przed otrzymaniem przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu. Do kosztów poniesionych przez Sprzedawcę zalicza się zarówno koszty już poniesione, jak również koszty, do poniesienia których Sprzedawca zobowiązał się wobec osób trzecich w celu należytego wykonania Umowy, jak również koszty podjęcia działań zmierzających do zakończenia wykonywania Umowy w związku z odstąpieniem.

§ 4. Sprzedawca może dokonać potrącenia kwoty odstępnego z kwotą wpłaconej przez Kupującego zaliczki.

§ 5. Na wszystkie koszty związane z odstąpieniem od Umowy Sprzedawca wystawi Kupującemu stosowną fakturę.

§ 6. W przypadku niewykonania przez Kupującego ciążących na nim obowiązków wynikających z niniejszych Warunków oraz z Umowy, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, o ile postanowienia Warunków lub Umowy nie stanowią inaczej.


CENY I PŁATNOŚCI

§ 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar Kupującemu zgodnie z Potwierdzeniem zamówienia lub w przypadku jego braku zgodnie z Umową a w przypadku braku pisemnej umowy na podstawie Oferty Sprzedawcy.

§ 2. Ceny podane w Potwierdzeniu zamówienia, Umowie lub Ofercie są cenami netto w złotych polskich lub Euro i nie zawierają podatków, kosztów przesyłki, opakowania i ewentualnego ubezpieczenia.

W żadnym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapłaty ceł bądź opłat związanych z wywozem Towaru poza granice Polski. 

§ 3. Ceny wyrażone w walucie obcej przeliczane są na fakturze na złote polskie po kursie sprzedaży walut wg Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia faktury lub z dnia wystawienia faktury proforma (jeżeli taka została wystawiona), z zastrzeżeniem indywidualnych i potwierdzonych na piśmie ustaleń z Kupującym.

§ 4. Sprzedawca może zobowiązać Kupującego do uiszczenia zaliczki przed przyjęciem Zamówienia do realizacji bądź przed odbiorem Towaru. Wysokość zaliczki uzależniona jest od wartości Zamówienia złożonego przez Kupującego i stanowi ustalony przez Sprzedawcę procent wartości zamówienia.

§ 5. Za datę zapłaty należności i roszczeń przysługujących Sprzedawcy od Kupującego jej moment, w którym wskazana kwota będzie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 6. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą za Towar, Sprzedawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej, a także żądać wydania przez Kupującego Towaru, za który nie dokonano zapłaty.

§ 7. Nieuregulowanie należności Kupującego w uzgodnionym terminie upoważnia Sprzedawcę do wstrzymania dostaw Towaru z już przyjętych Zamówień i wypowiedzenia zawartych Umów. Sprzedawca ma prawo do zaliczenia wpłat dokonanych przez Kupującego na poczet najwcześniej wymagalnych roszczeń względem Kupującego oraz kar i kosztów postępowań sądowych bądź windykacyjnych. 


TERMINY I WARUNKI DOSTAW 

§ 1. Dostawa Towaru może nastąpić poprzez dostarczenie go do siedziby Kupującego lub pod adres wskazany przez Kupującego, bądź poprzez odbiór Towaru w siedzibie Sprzedawcy. 

§ 2. Termin dostawy Towaru jest każdorazowo uzgadniany z Kupującym i wymaga zatwierdzenia w treści Potwierdzenia zamówienia.  Bieg terminu dostawy rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu wystawienia Potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę oraz zapłatą ceny lub jej części wskazanej przez Sprzedawcę przez Kupującego. 

§ 3. Sprzedawca zwolniony jest z obowiązku dostarczenia Towaru w uzgodnionym terminie i może go przesunąć lub odstąpić od Umowy, jeżeli Kupujący nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań lub gdy wystąpi zdarzenie niezależne od Sprzedawcy, uniemożliwiające terminowe wykonanie Umowy. Do zdarzeń tych zalicza się zarówno opóźnienie dostawy lub odmowa dostawy Towaru z powodu okoliczności zależnych od innego podmiotu niż Sprzedawca (np. poddostawca lub producent Towaru  przewoźnik) jak również w przypadku siły wyższej.

§ 4. Termin dostawy Towaru jest zachowany jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu, Towar został wysłany lub o możliwości jego odbioru został powiadomiony Kupujący. 

§ 5. Sprzedawca może realizować zamówienie Kupującego w częściach. Wynikłe z tego dodatkowe koszty ponosi Kupujący. 

§ 6. Kupujący może odebrać towar w ciągu 7 dni od momentu powiadomienia przez Sprzedawcę, że zamówiony towar jest gotowy do odbioru lub od umówionej daty odbioru bez ponoszenia dodatkowych opłat związanych z magazynowaniem i zabezpieczeniem Towaru.

 

§ 7. Kupujący zobowiązany jest do opłacenia wszystkich dodatkowych kosztów jakie powstaną  w przypadku nieodebrania zamówionego Towaru w terminie podanym w § 6 powyżej. W szczególności Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu i magazynowania w wysokości 0,1% wartości sprzedaży za każdy dzień przechowywania. 

§ 8. Jeżeli opóźnienie w odbiorze Towaru przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia Towaru, Sprzedawca ma prawo złożyć Towar do depozytu sądowego ewentualnie odstąpienia od Umowy i sprzedaży Towaru innemu klientowi. W takim przypadku z ceny zapłaconej przez Kupującego Sprzedawca ma prawo potrącić wszelkie związane z odstąpieniem koszty. 

§ 9. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia jakości Towaru z chwilą jego dostarczenia. Kupujący jest obowiązany powiadomić Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych Towaru. Klauzula 3 dni roboczych nie dotyczy odbioru osobistego, przy którym reklamacje dostawy powinny być zgłoszone niezwłocznie. 

§ 10. Koszty transportu, ubezpieczenia, zapłaty należnych podatków, opłat i ceł oraz inne koszty z tym związane pokrywa Kupujący, chyba że ustalono na piśmie inaczej. 

§ 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytki, zmiany i uszkodzenia Towaru powstałe podczas jego transportu do miejsca wskazanego przez Kupującego. Przepis powyższy nie ma zastosowania w przypadku kiedy Sprzedawca własnymi środkami transportu dokonuje przewozu Towaru.  

Szkody w trakcie transportu nie uprawniają Kupującego do żądania od Sprzedawcy dostawy zastępczej (z Towarem pełnowartościowym), jak również do odszkodowania – co nie wyłącza jego uprawnień do żądania odszkodowania od innych podmiotów odpowiedzialnych za powstałą szkodę. 

§ 12. W przypadku braku wskazań specjalnych, opakowania są przygotowywane przez Sprzedawcę zgodnie ze specyfiką Towaru, warunkami jego transportu i przechowywania.


ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI TOWARU

 

§ 1. Przejście własności Towaru na Kupującego nastąpi z chwilą uregulowania przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy ewentualnie podmiotów zatrudnionych przez Sprzedawcę do realizacji Umowy, wszelkich należności wynikających z Umowy. Jakiekolwiek czynności rozporządzające Towarem ( w tym obciążenie jakimikolwiek prawami bądź roszczeniami innych podmiotów), zmiana miejsca jego zainstalowania bądź magazynowania przed terminem przejścia własności na Kupującego, bez wcześniejszej zgody Sprzedającego, są nieważne.  

§ 2. Złożenie wniosku o upadłość Kupującego do właściwego Sądu, przed terminem przejścia własności Towaru na rzecz Kupującego, upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy i domagania się natychmiastowego zwrotu dostarczonego Towaru.


GWARANCJA

§ 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

§ 2. Co do zasady na Towar obowiązuje gwarancja udzielona przez producenta Towaru. Sprzedawca może w odrębnym pisemnym oświadczeniu udzielić dla Kupującego gwarancji dla nowego Towaru, której warunki przedstawiają się następująco; 

Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i liczony jest od daty sprzedaży. Podstawą zgłoszenia naprawy gwarancyjnej jest dokument zakupu wraz z potwierdzeniem zapłaty całej ustalonej ceny i innych kosztów związanych z Umową dla Sprzedawcy.

W ramach gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się względem Kupującego do usunięcia wad fizycznych lub w przypadku braku możliwości naprawy, do dostarczenia Towaru wolnego od wad. 

Kupujący jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie Towaru niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od ujawnienia się wady za pośrednictwem wskazanego w Umowie e mail lub innych dostępnych środków komunikacji. Konieczne jest jednak uzyskanie potwierdzenia odbioru przez Sprzedawcę dokonanego zgłoszenia wady przez Kupującego. 

Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać: dane identyfikacyjne Kupującego; firma lub nazwa pod którą Kupujący prowadzi działalność gospodarczą, adres korespondencyjny oraz rejestrowy, telefon kontaktowy oraz e mail osoby zgłaszającej wraz  z potwierdzeniem umocowanie tej osoby do występowania za Kupującego, dane identyfikacyjne reklamowanego Towaru, numer i datę dokumentu zakupu reklamowanego Towaru, opis zaistniałej wady Towaru, zdjęcia bądź filmy stwierdzonej wady, warunki ujawnienia się wady Towaru. 

Kupujący udzieli wsparcia dla Sprzedawcy w celu prawidłowej oceny wady i ustalenia sposobu jej usunięcia. Kupujący udostępni Towar Sprzedawcy do oględzin, możliwość wykonania zdjęć i badań Towaru. 

Jeżeli usunięcie wad lub zastąpienie uszkodzonych części Towaru okaże się niemożliwe, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić zapłaconą cenę za wadliwy Towar lub wymienić wadliwy Towar na wolny od wad. Kupujący zwróci wadliwy Towar Sprzedawcy lub podmiotowi wskazanemu przez Sprzedawcę. 

W przypadku stwierdzonych wad Towaru Kupującemu nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów napraw, lub wymiany, chyba że zostały one wcześniej zatwierdzone na piśmie przez Sprzedawcę. W szczególności uprawnienia z niniejszej gwarancji nie obejmują praw Kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści i szkód następczych w związku z wadami dostarczonego Towaru. 

§ 3. Sprzedawca odpowiada za wady które wynikają z przyczyn tkwiących w Towarze oraz które powstały w trakcie prawidłowego korzystania z Towaru. Ustala się że za prawidłowe korzystanie z Towaru uważa się korzystanie zgodne z ogólnymi warunkami eksploatacji oraz warunki zawarte w instrukcjach obsługi, dokumentacji technicznej Towaru, kartach katalogowych lub innych dostarczonych z Towarem dokumentach, które pochodzą od Sprzedawcy. 

§ 4. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia Towaru, jeżeli nastąpiło ono w wyniku nieprawidłowego jego zainstalowania (z wyłączeniem przypadku instalacji przez Sprzedawcę) lub nieprawidłowej eksploatacji rozumianej jako użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem Towaru , ogólnymi warunkami eksploatacji oraz innymi warunkami zawartymi w instrukcjach obsługi, dokumentacji technicznej Towaru, kartach katalogowych lub innych dostarczonych z Towarem dokumentach, które pochodzą od Sprzedawcy.  

§ 5 Gwarancja nie obejmuje Towaru względem którego nie wykonywano okresowych przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy.  

§ 6. Gwarancja nie obejmuje wad Towaru, w którym dokonano naprawy lub modyfikacji niezgodnie z wytycznymi Sprzedawcy lub poza punktami serwisowymi wyznaczonymi przez Sprzedawcę, chyba że zostały one dokonane za uprzednią zgodą Sprzedawcy. 

§ 7. Uprawnienia wynikające z gwarancji Towaru nie mogą być przenoszone na inne podmioty, bez pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności.

§ 8. Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę nie obejmuje Towaru, który został wytworzony z materiałów powierzonych przez Kupującego, wg projektu (dokumentacji) Kupującego ewentualnie według specyfikacji dostarczonej przez Kupującego.

 

§ 9. Gwarancji nie podlegają wady Towaru spowodowane naturalnym zużyciem eksploatacyjnym Towaru lub części Towaru w czasie krótszym niż ustanowiony okres gwarancji oraz uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (w tym katastrof, powodzi, huraganów, pożarów i innych klęsk żywiołowych) aktów wandalizmu lub kradzieży. 

§ 10. Uprawnienia wynikające z gwarancji są skuteczne od daty uregulowania przez Kupującego wszelkich roszczeń Sprzedawcy wynikających z Umowy. Wyklucza się jednak możliwość dokonywania potrąceń przez Kupującego jakichkolwiek roszczeń względem Sprzedawcy. 

 

§ 11. W przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru , który jest oczywiście niezgodny z Umową, koszty transportu Towaru jak i koszty transportu Towaru zgodnego z Umową, ponosi Sprzedawca. 

§ 12. Towar używany nie jest objęty gwarancją Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca bądź Strony ustalą inaczej na piśmie. 


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

§ 1. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, Kupujący zgłaszając reklamację jest zobowiązany na swój Koszt do dostarczenia wadliwego Towaru do Sprzedawcy z wyposażeniem oraz w opakowaniu które będzie chroniło Towar przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

§ 2. Kupujący jest zobowiązany do uzgodnienia ze Sprzedawcą terminu rozpatrzenia reklamacji i dokonania ewentualnej naprawy w przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji. Zakłada się iż postępowanie reklamacyjne zostanie zakończone w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania wadliwego Towaru przez Sprzedawcę. 

Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności nabycia części od dostawców mających siedzibę poza Polską jak również w przypadku kiedy naprawa wymaga przesłania Towaru do jego producenta. 

§ 3. Jeżeli jest to technicznie i organizacyjnie możliwe naprawa Towaru może, w uzasadnionych przypadkach, odbyć się także w miejscu jego zainstalowania. W takim przypadku jeżeli zgłoszenie reklamacyjne jest uzasadnione, godziny pracy serwisu poza siedzibą Sprzedawcy i koszt naprawy lub wymiany wadliwych części nie obciąży Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów podróży i zakwaterowania pracowników Sprzedawcy delegowanych do usunięcia wad.  

§ 4. W przypadkach odrębnie ustalonych ze Sprzedawcą, Kupujący jest uprawniony do naprawienia lub oddania do naprawy Towaru innemu podmiotowi i domagania się od Sprzedawcy powstałych w związku z tym kosztów naprawy. 

§ 5. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie jest uzasadnione Sprzedawca może obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami.  

§ 6. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Towaru na wolny od wad jeżeli w trakcie trwania gwarancji dokonano trzykrotnej naprawy gwarancyjnej a Towar nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację Towaru. 

§ 7. Sprzedawca może wymienić reklamowany Towar na wolny od wad i taki sam jak objęty umową z Kupującym lub inny ale o takiej samej właściwości i funkcjonalności w przypadku gdy nie ma możliwości pozyskania identycznego lub gdy koszt naprawy wadliwego  Towaru przekracza jego cenę zakupu zapłaconą przez Kupującego.  

§ 8. Po wykonaniu naprawy w ramach gwarancji Towar będzie dostarczony Kupującemu na koszt Sprzedawcy. Dopuszcza się przy tym odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu tego ze Sprzedawcą. 


SERWIS POGWARANCYJNY 

§ 1. Sprzedawca przeprowadza przeglądy, konserwację i naprawy Towaru na podstawie odrębnego odpłatnego zlecenia Kupującego. Koszty realizacji tego zlecenia ponosi Kupujący. 

§ 2. Usunięcie wady Towaru zgłoszonej w okresie gwarancyjnym, a nie podlegającej gwarancji, może zostać wykonane w ramach serwisu pogwarancyjnego na wyraźne życzenie Kupującego zgodnie z wyceną Sprzedawcy za taką usługę. 


ZWROT TOWARU 

§ 1. Kupujący może dokonać zwrotu Towaru już wydanego przez Sprzedawcę dla Kupującego, w przypadku uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca może udzielić takiej zgody jeśli Towar nie był używany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, Towar nie był produkowany bądź modyfikowany zgodnie z indywidualnymi wymogami Kupującego a zwrot nastąpi w terminie do 7 dni od daty dostarczenia przez Sprzedawcę.  

§ 2. Jeżeli Sprzedawcę wyrazi zgodę na zwrot Towaru, Sprzedawca nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. W takim przypadku transport Towaru odbywa się na koszt Kupującego. 

§ 3. Sprzedawca dokona kontroli zwracanego Towaru. Sprzedawca może; 

odmówić przyjęcia Towaru , lub

przyjąć zwracany Towar oraz zwrócić Kupującemu zapłaconą cenę za Towar ewentualnie jej część, lub

wymienić zwrócony Towar na inny. 

W przypadku zwrotu zapłaconej ceny, kwota zwracana będzie równa zapłaconej przez Kupującego cenie za Towar pomniejszonej o koszty związane ze zwrotem Towaru których wysokość nie będzie niższa niż 25% (dwadzieścia pięć procent) zapłaconej prze Kupującego ceny.  

§ 4. Zwracany Towar na czas transportu do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę należy zapakować w dodatkowy karton transportowy i opakowanie, które zabezpieczą Towar przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1. Stosunki prawne wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem polskim. 

§ 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają polskie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks Cywilny. 

§ 3. Wszelkie spory jakie wynikną pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, związane ze sprzedażą Towaru, na podstawie niniejszych Warunków lub Umowy zawartej przez strony, rozstrzygane będą przez polski sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

§ 4. Kupujący we własnym zakresie uzyska wszelkie niezbędne dopuszczenia, pozwolenia i atesty niezbędne dla korzystania z Towaru w miejscu przeznaczenia. Kupujący we własnym zakresie dokonuje rozładunku Towaru w miejscu przeznaczenia i jego posadowienia, instalacji i montażu o ile strony w Umowie nie ustalą inaczej. Wszelkie prace niezbędne dla posadowienia i instalacji Towaru w miejscu przeznaczenia, wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt Kupujący. 

§ 5. Utrata skuteczności przez poszczególne postanowienia niniejszego porozumienia lub ich jakakolwiek wadliwość nie narusza skuteczności pozostałych jej postanowień. Postanowienie nieskuteczne zostanie zastąpione skutecznym, którego treść będzie zbliżona do sensu i celu ekonomicznego, zawartego w postanowieniu pierwotnym, tj. tym, które utraciło skuteczność. To samo dotyczy niezamierzonych luk regulacyjnych.

§ 6. Niniejsze Warunki mają pierwszeństwo przed innymi regulacjami obowiązującymi w przedsiębiorstwie Kupującego. Umowa stron może w wyraźnie określonym zakresie zmodyfikować niniejsze Warunki bądź wyłączyć ich stosowanie w całości bądź uzgodnionej przez strony części.