Regulamin niniejszy określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez Bauer Fitness Spółka jawna z siedzibą w Przeworsku, za pośrednictwem sklepu internetowego, który jest nazywany dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Bauer Fitness Spółka jawna usług drogą elektroniczną.


§ 1 Definicje

1. Sprzedawca -  Bauer Fitness Spółka jawna siedzibą w Przeworsku, adres: 37-200 Przeworsk, ul. Lubomirskich 1E, województwo podkarpackie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319767, REGON 650896237, NIP 794-15-32-738

2. Klient - podmiot, będący stroną Umowa sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą zgodnie z niniejszym Regulaminem

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Dni robocze - dni tygodnia kalendarzowego od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Dostawa – czynności polegające na faktycznym dostarczeniu (wydaniu w posiadanie) do Klienta przez Sprzedawcę, we własnym zakresie lub za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

7. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie realizacji Dostawy Towarów do Klienta, którym może być:

a) Poczta Polska S.A. lub

b) Podmiot gospodarczy prowadzący działalność kurierską, 

c) InPost Paczkomaty Sp. z o.o. 

8. Hasło – indywidualny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub kombinowanych, które zostały ustalone i wybrane przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

9. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

10. Login - indywidualne oznaczenie Klienta, ustalone przez Klienta, które składa się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. 

11. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego Bauer Fitness Spółka jawna.

12. Rejestracja - czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

13. Strona Internetowa Sklepu - strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.bauerfitness.com.

14. Towar - oznacza rzecz ruchomą przedstawioną przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu. 

15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.


§ 2 Warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego Bauer Fitness

1. Sprzedawca zakłada i dołoży należytej staranności, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe poprzez użycie ogólnie stosowanych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej;

-  FireFox 60 lub 

-  Internet Explorer 11, lub

-  Chrome 66,  lub 

-  Opera 53 lub nowszy, lub

-  Safari,

z funkcjonującą obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.

2. Zastrzega się że wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do prezentowanych wzorów, formularzy, znaków  towarowych zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem ewentualnie w inny sposób ustalony ze Sprzedawcą na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie może mieć wpływu na uszkodzenie urządzenia końcowego Klienta oraz nie może powodować zmian konfiguracji w urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej co może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. Wykluczone jest prezentowanie bądź przesyłanie przez Klienta treści  w jakiejkolwiek części niezgodnych z prawem.  Wykluczone jest również wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Pomimo aktów staranności podejmowanych przez Sprzedawcę w zakresie ochrony danych swoich Klientów, ogólnodostępny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła, które powinno być szczególnie chronione przez Klienta. Klient we własnym zakresie powinien ponadto stosować właściwe oprogramowanie z legalnych źródeł, które w sposób należyty będzie chroniło własność Klienta 


§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

2. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie wskazanego pola w formularzu

3. Klient dokona Rejestracji poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego , który znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać drogą elektroniczną wypełniony formularz rejestracyjny do Sprzedawcy. Podczas rejestracji Klient ustala i wprowadza swoje indywidulane Hasło. 

4. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy i Klienta, oraz:

zawierania i realizacji umów handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez administratora, wprowadzania korekt umów i porozumień, kształtowanie praw i obowiązków każdej ze stron na podstawie historii Naszej współpracy, zapewnienia bezpieczeństwa usług oferowanych przez Sprzedawcę;

marketingu bezpośredniego i reklamy, dopasowania i przedstawiania naszych ofert i informacji handlowych, kierowanych do Klientów,

cele analityczne i statystyczne, sprawozdawcze;

obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń;

prowadzenia procesów reklamacyjnych;  

Szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawarto w zakładce Polityka Przetwarzania Danych Osobowych.  

5. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje mogą być traktowane wyłącznie jako zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Po odebraniu przez Sprzedawcę zamówienia Klienta, Sprzedawca przesyła na adres wskazany przez Klienta, potwierdzenie złożenia zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, które jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta. Z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.   

5. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży , Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając stosowne potwierdzenie zawarcia umowy do Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta ewentualnie na piśmie na adres wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia.   


§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu wskazane przez Sprzedawcę i zamieszczone przy Towarze stanowią ceny brutto. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy oraz innych kosztów jakie Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Zastrzega się iż Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia o tych innych kosztach.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

szybkich płatności przelewem obsługiwane przez Dotpay;

• FerBuy, obsługiwana przez DotPay (płatność jest odroczona do 2 tygodni od momentu zakupu); 

za pobraniem;

płatności kartami kredytowymi Visa, Visa Electron, Mastercard.

Pay Pal, 

Przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy trzydniowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.


§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie zamówienia Klienta przyjętego do realizacji przez Sprzedawcę, miejscem dostawy może być inny kraj w Europie. Wszelkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją umowy poza terytorium Polski ponosi Klient.  

Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

2. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych. 

3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia.

5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja, potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu zawierającego wszelkie uwagi i zastrzeżenia Klienta. 

6 Sprzedawca, zgodnie z oświadczeniem Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT.

7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę w związku z jego nieodebraniem przez Klienta, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. 


§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Klientem nie jest Konsument rękojmia za wady Towaru jest wyłączona. 

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie;

b) Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

c) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

d) Sprzedawca może odmówić wykonania żądania Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca o ile reklamacja jest uzasadniona.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.§ 8 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 12. Regulaminu.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres online@bauerfitness.com .W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

4. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji. 


§ 9 Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu lub dołączana do Towaru wraz z dostawą.


§ 11 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;

b) Newsletter;

c) Prowadzenie Konta Klienta;

d) Zamieszczanie opinii. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

11. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

12. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


§ 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia. 


§ 13 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w zakładce Polityka przetwarzania danych osobowych.


§ 14 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2019r.